Làm thế nào để thuê để có sự đa dạng trong bán lẻ

Sự đa dạng nên được đặt lên hàng đầu trong các cuộc trò chuyện xung quanh việc tuyển dụng - và không chỉ vì nó đúng đắn về mặt chính trị hoặc kịp thời để nói về nó. Thực tế của vấn đề là có sự thiếu đa dạng ở nhiều nơi làm việc. Nhà tuyển dụng phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng các ứng viên, bất kể chủng tộc hay giới tính của họ, đều có được… Continue reading How to Hire for Diversity in Retail