Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ, Hướng dẫn Toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ ở cấp độ cửa hàng là một thách thức đối với hầu hết các nhà bán lẻ. Một hệ thống quản lý tác vụ hiệu quả sẽ thúc đẩy quá trình thực thi, tham gia và tương tác của cửa hàng lên một tầm cao mới. Một sai lầm phổ biến mà các nhà bán lẻ mắc phải là cố gắng quản lý công việc qua email. Tiếp theo là không thể cập nhật các chương trình phức tạp và nhiều phần chuyển động thông qua email… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide