Nhượng quyền thương mại và doanh nghiệp: 6 điều bạn cần biết

Nhượng quyền thương mại và cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp là hai giống khác nhau. Những người mua sắm thông thường sẽ không nhận thấy sự khác biệt, vì cả hai loại cửa hàng đều có hình thức chung và kết hợp sản phẩm giống nhau. Tuy nhiên, khi nói đến nhượng quyền thương mại và doanh nghiệp, những người quản lý và điều hành các cửa hàng này sẽ có trải nghiệm khác. Hãy xem những so sánh này bên dưới,… Continue reading Franchise vs. Corporate: 6 Things You Need to Know