8 sai lầm phổ biến mà nhà tuyển dụng bán lẻ mắc phải khi cố gắng khen thưởng cho các thành viên trong nhóm

Hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng phần thưởng và các chương trình ghi nhận có thể có hiệu quả trong việc tạo động lực cho nhân viên. Dữ liệu từ Reward Gateway cho thấy 90% của các chuyên gia nhân sự tin rằng các chương trình này giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh. Ngoài ra, nghiên cứu của Deloitte cho thấy mối tương quan cao giữa sự công nhận và sự gắn bó của nhân viên. Nghiên cứu cho thấy rằng các tổ chức thực hiện công nhận… Continue reading 8 Common Mistakes Retail Employers Make When Trying to Reward Team Members