Là một nhà quản lý, bạn có thực sự quan trọng điều đó không?

Vì vậy, bạn đến sớm mỗi ngày và ở lại muộn. Đôi khi bạn làm việc qua đêm. Bạn làm mọi thứ bạn được yêu cầu bởi Quản lý Khu vực của bạn. Rất tiếc, bạn thậm chí còn đăng ký vào nhóm của mình vào những ngày bạn nghỉ. Bạn đang làm việc chăm chỉ để thành công, nhưng bạn vẫn thiếu doanh số bán hàng và khách hàng… Continue reading As a Manager, Are You Really That Important?