Năm cách Sáng tạo cần thiết cho Doanh nghiệp của bạn

Các tổ chức, lớn và nhỏ, dành nhiều thời gian để suy nghĩ về khả năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ. Vì những lý do đúng đắn. Đối xử tốt với nhân viên của bạn, huấn luyện và cố vấn cho họ, và họ sẽ đối xử tốt với khách hàng của bạn. Các công ty như Chick-Fil-A và Marriott International có nền văn hóa tập trung vào hạnh phúc của nhân viên và được biết là có… Continue reading Five Ways Creativity is Essential to Your Business