Danh sách kiểm tra Quấy rối Tình dục

Sử dụng Danh sách kiểm tra quấy rối tình dục mẫu này để tạo hoặc cập nhật chương trình phòng chống quấy rối tình dục trên các địa điểm của bạn. Xây dựng một chính sách toàn diện về quấy rối tình dục chỉ là bước đầu tiên để ngăn chặn và chấm dứt quấy rối tại nơi làm việc. Để bất kỳ chính sách quấy rối tình dục nào có hiệu quả, việc xây dựng chính sách phải được tuân theo bởi quá trình đào tạo, đánh giá và… Continue reading Sexual Harassment Checklist