🚀 Đừng tiếc tỉ số, hãy nắm bắt cơ hội

Việc chỉ định giá trị điểm cho các hạng mục kiểm tra là một thông lệ phổ biến trong ngành bán lẻ và khách sạn. Ý tưởng là để có được điểm tổng thể cho cửa hàng và dấu hiệu cho thấy cửa hàng tuân thủ chương trình hoặc bộ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc chấm điểm một cửa hàng có thể gây ra những phản ứng không mong muốn từ bên nhận quyền hoặc người quản lý cửa hàng. Hầu hết các nhà khai thác… Continue reading 🚀 Don’t Sweat the Score, Seize the Opportunity