Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ, Hướng dẫn Toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ ở cấp độ cửa hàng là một thách thức đối với hầu hết các nhà bán lẻ. Một hệ thống quản lý tác vụ hiệu quả sẽ thúc đẩy quá trình thực thi, tham gia và tương tác của cửa hàng lên một tầm cao mới. Một sai lầm phổ biến mà các nhà bán lẻ mắc phải là cố gắng quản lý công việc qua email. Tiếp theo là không thể cập nhật các chương trình phức tạp và nhiều phần chuyển động thông qua email… Continue reading Retail Task Management, Comprehensive Guide

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là gì?

Quản lý nhiệm vụ bán lẻ là quá trình quản lý các nhiệm vụ bao gồm mức độ ưu tiên, ngày đến hạn, phân phối chi tiết cho những người nhận được chọn (thường là quản lý cửa hàng), theo dõi và báo cáo. Quản lý công việc giúp các thương hiệu bán lẻ đạt được các mục tiêu cụ thể thông qua việc phân phối các yêu cầu có thể hành động và theo dõi được. Các chức năng chính của phần mềm Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ Phần mềm Quản lý Nhiệm vụ Bán lẻ cần: Cho phép người dùng… Continue reading What Is Retail Task Management?