Hiệu chỉnh danh sách kiểm tra và nhóm

Trong môi trường bán lẻ và khách sạn, danh sách kiểm tra là tập hợp các tiêu chuẩn thương hiệu và các phương pháp hay nhất.

Những gì có trong danh sách kiểm tra phản ánh những gì quan trọng đối với thương hiệu (các sáng kiến chiến lược, chương trình theo mùa, v.v.), những gì thương hiệu bắt buộc phải làm (luật và quy định, sức khỏe và an toàn, v.v.) và những gì thương hiệu mong muốn, hoạt động và trong mắt khách hàng của mình.

Danh sách kiểm tra cần phải đại diện cho các chương trình và mục tiêu kinh doanh nhưng cũng phải rõ ràng và được nhóm hiện trường chịu trách nhiệm thực hiện các tiêu chuẩn thương hiệu này hiểu rõ. Đây là lúc "hiệu chuẩn" xuất hiện.

Đừng đặt cược trang trại vào các tiêu chuẩn thương hiệu chưa được chứng minh và những thiếu sót trong hiểu biết. Hiệu chỉnh sau đó tỉ lệ.

Có hai khía cạnh của hiệu chuẩn chúng ta cần xem xét: hiệu chỉnh danh sách kiểm tra và hiệu chỉnh nhóm. Hãy đi sâu vào.

Hiệu chuẩn danh sách kiểm tra

Khi hoàn tất, đây là nội dung mà người đọc khác thấy hữu ích:

Việc hiệu chỉnh danh sách kiểm tra đòi hỏi phải chọn, nhóm và sắp xếp thứ tự trong danh sách kiểm tra. Điều này thường được thúc đẩy bởi nhóm vận hành với ý kiến đóng góp từ các bộ phận khác (kinh doanh, tiếp thị, nhân sự, phòng ngừa tổn thất, v.v.).

Các mục trong danh sách kiểm tra phải đủ rõ ràng và chi tiết đồng thời tránh lặp lại. Danh sách kiểm tra phải cung cấp mức độ bao quát tốt về tất cả các lĩnh vực doanh nghiệp quan tâm và được trình bày theo cách để tối ưu hóa thời gian của người quản lý khu vực thực hiện chuyến thăm.

Mặc dù có thể làm được nhiều việc tại trụ sở chính, nhưng không có gì thay thế được thời gian “thực hành” tại hiện trường. Cho phép một nhóm các nhà quản lý cấp huyện được chọn truy cập vào danh sách kiểm tra, ngay cả khi nó chỉ là bản nháp, cho phép trụ sở chính điều chỉnh và hiệu chỉnh danh sách kiểm tra với phản hồi trong thế giới thực. Ở giai đoạn này, việc sao chép không rõ ràng, các tiêu chuẩn lặp đi lặp lại hoặc thứ tự không đầy đủ được lưu ý và giải quyết.

Hiệu chuẩn nhóm

Hiệu chỉnh nhóm là một hình thức đào tạo áp dụng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn được đánh giá bằng thang điểm nhất quán và công bằng. Mặc dù đánh giá của người quản lý cấp huyện là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của chương trình đánh giá, nhưng tính nhất quán trong việc đánh giá và chấm điểm cũng quan trọng không kém.

Việc hiệu chỉnh nhóm đòi hỏi phải đào tạo nhân viên vận hành để có được sự hiểu biết chung về các tiêu chuẩn hoạt động và cách đánh giá và xử lý sự sai lệch so với các tiêu chuẩn.

Hiệu chỉnh nhóm cũng có nghĩa là chứng minh nơi định nghĩa của tiêu chuẩn kết thúc và nơi bắt đầu của người quản lý khu học chánh.

Đối phó với mọi người không phải lúc nào cũng trắng đen như việc kiểm tra một chiếc hộp trên một biểu mẫu điện tử. Ví dụ, nhóm vận hành cần biết cách xử lý các vấn đề nhân sự nhạy cảm và bí mật.

Đội ngũ nhân viên bán lẻ trong một cửa hàng

Tại sao phải Hiệu chỉnh?

Một danh sách kiểm tra đã được hiệu chỉnh giúp giảm sự nhầm lẫn, các câu hỏi qua lại và cũng tạo điều kiện cho việc phổ biến các tiêu chuẩn hoạt động cũng như việc áp dụng.

Hiệu chuẩn cũng đảm bảo các tiêu chuẩn được đánh giá công bằng và nhất quán. Tính nhất quán tạo nên sự tin tưởng với điểm số tổng thể và dựa vào báo cáo tổng hợp, so sánh giữa người dùng, khu vực và khung thời gian.

Để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình, bạn cần phải kiểm tra và "hiệu chỉnh" danh sách kiểm tra với một nhóm người dùng và cửa hàng mẫu trước khi ra mắt chung. Đừng đặt cược trang trại vào các quy trình chưa được chứng minh. Hiệu chỉnh sau đó chia tỷ lệ.

 hiệu chuẩn thực hành tốt nhất

  1. Bắt đầu với một nhóm nhỏ người dùng và cửa hàng. Ý tưởng là nhận được phản hồi sớm và thường xuyên trước khi bạn triển khai cho một nhóm lớn hơn.
  2. Lái thử danh sách kiểm tra tại hiện trường! Một danh sách kiểm tra có thể trông ổn ở trụ sở chính nhưng có thể có những thiếu sót nghiêm trọng khi bạn thực sự tiến hành một chuyến thăm cửa hàng. Một danh sách kiểm tra không hiệu quả có thể khiến người quản lý khu học chánh phải lùi lại hoặc liên tục nhảy quanh cửa hàng để hoàn thành chuyến thăm.
  3. Sử dụng các cửa hàng thí điểm để thu được kết quả ban đầu. Đừng đặt cược trang trại vào danh sách kiểm tra chưa được chứng minh, hãy chạy một thí điểm nhỏ và hiệu chỉnh nó cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

NGUỒN TIÊU CHUẨN THƯƠNG HIỆU KHÁC

Tham khảo đến Danh mục Tiêu chuẩn thương hiệu để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất về tiêu chuẩn thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn.

CÁC NGUỒN THI CÔNG BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo Hạng mục Thực hiện Bán lẻ để biết hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để thực hiện các tiêu chuẩn và chương trình thương hiệu.

NGUỒN KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TRA BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo đến Hạng mục Kiểm tra và Kiểm tra Bán lẻ để biết cách thực hiện và các phương pháp hay nhất cho việc kiểm tra và thanh tra bán lẻ.

Leave a Reply