Danh sách kiểm tra thông minh là gì?

Danh sách kiểm tra bán lẻ thông minh có các điểm, hình ảnh thực tiễn tốt nhất, tệp hỗ trợ, điều kiện và đề xuất kế hoạch hành động. Nó cho phép các tiêu chuẩn của công ty được kiểm tra, theo dõi, chỉ định và giải quyết các thiếu sót. Nó đảm bảo các chương trình và chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời, tại mọi cửa hàng.

Một danh sách kiểm tra bán lẻ thông minh thường được xây dựng trực tuyến với Trình tạo Mẫu hoặc trong Excel và sau đó được tải lên.

Các nhà bán lẻ nhiều đơn vị dựa vào danh sách kiểm tra thông minh để kiểm toán việc mua bán, hoạt động và các tiêu chuẩn ngăn ngừa tổn thất ở cấp cửa hàng.

Ứng dụng danh sách kiểm tra dành cho bán lẻ và khách sạn

NGUỒN KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TRA BÁN LẺ KHÁC

Tham khảo đến Hạng mục Kiểm tra và Kiểm tra Bán lẻ để biết cách thực hiện và các phương pháp hay nhất cho việc kiểm tra và thanh tra bán lẻ.

Leave a Reply