Petroleum bensinstation checklista

Använd den här provchecklistan för bensinstationer för att skapa eller uppdatera ditt inspektionsprogram på dina bensinstationer.

Även om individuella situationer varierar, beskriver följande exempelchecklista specifika problem som kan inkluderas i en checklista för inspektion av bensinstation. Denna checklista kommer från Australian Department of Mines and Petroleum och ingår här om informationen flyttas eller tas bort från deras hemsida.

Checklista vs arbetsflöde

I mycket konkurrensutsatta branscher som detaljhandel och besöksnäring är det viktigt att komma igång med det felfritt utförande av program och varumärkesstandarder.
Vet hur man bygger en checklista för att effektivt kommunicera, utföra och verifiera väsentliga standarder och program på alla platser.
När problem upptäcks, tilldela korrigerande åtgärder för att säkerställa att de löses innan de påverkar gästupplevelsen, varumärkets rykte, och den nedersta raden.
En bra checklista kräver ett bra arbetsflöde

Allmänna krav

När det är klart, här är innehåll som andra läsare tycker är användbart:
 1. Nödprocedurer är tillgängliga för brand, spill, olycka, utrustningsfel och andra potentiella avvikelser eller nödsituationer
 2. Anställda utbildas i att använda nödutrustning
 3. Beredskapsplanen ses regelbundet över och uppdateras vid behov
 4. Spillsatsen är komplett och lättillgänglig
 5. Telefonen är placerad i anslutning till kontrollkonsolen
 6. Lista över nödtelefonnummer, inklusive brandkåren, ambulanstjänsten och andra räddningspersonal visas tydligt nära kontrollcentralens (konsol)telefon
 7. Huvudnödstopp är tillgängligt för att stänga av strömmen till alla utmatningsenheter
 8. Huvudnödstoppet är lättillgängligt i en nödsituation (dvs det finns fri tillgång till nödstoppet utan hinder som ställ, hyllor eller spillkit)
 9. Huvudnödstoppsaktiveringsanordning (t.ex. strömbrytare eller knapp) är tydligt märkt "NÖDSTOPP"
 10. Huvudnödstoppet testas rutinmässigt för att säkerställa att det fungerar korrekt
 11. Obs: Varje nödstoppspunkt vid LPG-installationer måste testas minst en gång i månaden
 12. Områden runt automaterna och betalningsenheten är tillräckligt upplysta för att ge en säker arbetsmiljö när enheten är tillgänglig för service
 13. Obs: En användare ska kunna läsa skyltarna utan ansträngning. Ett minimivärde på 50 lux krävs för gaspåfyllning och rekommenderas för påfyllning av brandfarlig vätska)
 14. Minst två brandsläckare av pulvertyp tillhandahålls vid bensinstationen
 15. Minsta klassificering på minst 2A 60B(E) per brandsläckare
 16. Släckare finns i närheten av automater eller andra föremål som skyddas
 17. Brandsläckare är tillgängliga utan onödig fara i en nödsituation
 18. Brandsläckare servas rutinmässigt minst var sjätte månad
 19. Varje brandsläckare är märkt med en "BRANDSLÄCKARE"-skylt monterad minst 2 m över marken
 20. Manifest är tillgängligt och underhålls
 21. Platsplanen är tillgänglig och underhålls
 22. Riskbedömning är tillgänglig och underhålls
 23. Säkerhetsdatablad (MSDS) är lätt tillgängliga och underhålls
 24. Register över farligt gods finns tillgängligt och underhålls
 25. Lagerregister upprätthålls och stäms av för brandfarliga och brännbara vätskor som tas emot, lagras och dispenseras
 26. Närhelst avvikelser i journalerna indikerar möjligt läckage kontrolleras installationen av farligt gods och eventuella läckor åtgärdas
 27. Register upprätthålls för operativ träning och omskolning i användningen av gasolsystemet inklusive underhåll, inspektion och hantering av onormala incidenter och närapåolyckor
Checklista app för detaljhandel och gästfrihet

Krav på dispenser och underjordisk tank

 1. Nödstopp på varje dispenser testas regelbundet (t.ex. varje månad) för överensstämmelse med drift
 2. Krockskydd är installerat (t.ex. pollare) eller dispensern är placerad så att potentiell skada (t.ex. från fordon) minimeras
 3. Slangarna är fria från sprickor, brott, läckage eller rörelse mellan slang och kopplingar
 4. Den framträdande skylten "STOPP ENGINE - NO SMOKING" visas på eller nära dispensern
 5. Obs: Standardvarningssymbolen 'rökning förbjuden' kan användas i stället för orden 'rökning förbjuden'
 6. Bokstäverna på skylten "STOPP MOTOR – RÖKNING INGEN" är minst 50 mm hög
 7. Det finns ingen spärranordning på munstycket på självbetjäningsautomater eller där det finns en förinställd anläggning (dvs en automat där ett värde eller kvantitet bränsle kan väljas i förväg)

Krav på flytande petroleumgas

 1. En skylt med nödinformationspanel (EIP) är uppsatt på tankar ovan jord eller vid tankförråd
 2. Det finns en skylt vid tanken eller tanklagringsområdet ovan jord som visar telefonnumret till tankägaren eller en entreprenör som ger 24-timmars specialistrådgivning för gasol. Obs! Denna information kan tillhandahållas på EIP
 3. Det finns en skylt vid tanken eller tanklagringsområdet ovan jord som visar antingen standardvarningssymboler med minst 100 mm diameter eller ord som säger "BRÄNNBAR GAS" och "RUKNING FÖRBJUDANDE", eller en varningsskylt (med bokstäver på minst 50 mm hög) förbud mot rökning och antändningskällor
 4. Om området är isolerat av ett staket ska skyltarna vara synliga från utanför staketet och alla tillträdespunkter
 5. Varje aktiveringspunkt för LP Gas nödavstängningssystemet är märkt 'LP GAS EMERGENCY STOP' med röd bokstäver minst 40 mm hög på en vit bakgrund
 6. Varje aktiveringspunkt för nödavstängningssystemet har en skylt med instruktioner (med röda eller mörka bokstäver minst 20 mm hög på vit bakgrund) om hur man aktiverar systemet. Obs: Instruktionerna kan ges på samma skylt som 'LP GAS NÖDSTOPP'
 7. Tankar är minst 6 m från alla andra ovanjordstankar, paketförråd eller påfyllningsområde för brandfarliga eller brännbara material
 8. Tankar är minst 2 m från alla ventilationsöppningar i ett förråd för brandfarliga vätskor (t.ex. ventiler för underjordiska tankar)
 9. Tankkollisionsskydd är minst likvärdigt med motorvägsräcke (dvs. "W"-räcke), och är cirka 700 mm högt och minst 1,5 m från tanken
 10. Det finns inga brännbara material inom 3 m från gasoltankarna
 11. Platsen har en tydlig utgång för bränsletankbilar så att fordon lämnar genom att köra framåt utan att behöva backa
 12. Tankar som inte längre är i drift har tagits ur drift och gasbefriats
 13. För enstaka tankar med en kapacitet på 8 000 liter eller mindre måste det finnas tillgång till en kran med tillräckligt vattentryck för att driva en trädgårdsslang
 14. Slangupprullare är installerade nära alla tankar med kapacitet större än 8 000 liter
 15. Notera: Brandsläckare av typ 2A 60B(E) kan ersätta slangupprullare där det finns en enda tank med en kapacitet på 16 000 liter eller mindre och vattentillförseln är otillräcklig
 16. Det finns tillräckligt med slangupprullar för att säkerställa att vattenslangmunstycken kan nå överallt inom 5 m från tanken och tankbilens ståområde
 17. Marken under tankar och minst 1,5 m bortom varje tank är antingen asfalterad eller resistent mot mättnad av brandfarliga vätskor
 18. Cylinderburar är utomhus
 19. Kapaciteten för varje cylinder i en bur är 25 L eller mindre
 20. Den maximala sammanlagda kapaciteten för cylindrar per bur, eller grupper av burar, är 2 500 L
 21. Framsidan av varje bur har en etikett för farligt gods (dvs. röd diamantformad skylt för division 2.1 brandfarliga gaser) som mäter 250 mm kvadrat.
 22. Framsidan av varje bur har varningsskylten "BRÄNNBARA GASER – INGEN RUKNING, INGEN LÅGA" Obs: Standardvarningssymboler kan användas istället
 23. Burarna är åtskilda med minst 3 m från grupper av cylinderburar (högst 2 500 L per grupp)
 24. Burarna är åtskilda med minst 1 m från alla byggnadsöppningar
 25. Burarna är åtskilda med minst 1 m från slangräckvidden för en LP-gasdekanteringscylinder
 26. Burarna är åtskilda med minst 1,5 m horisontellt från varje antändningskälla
 27. Burarna är åtskilda med minst 0,5 m vertikalt från varje antändningskälla
 28. Burarna är åtskilda med minst 1,5 m från eventuell grop, avlopp, källare, offentlig plats 5 eller bränsleautomat
 29. Burarna är åtskilda med minst 5 m från alla gasoltankar
 30. Burar är åtskilda med minst 3 m från alla tankar ovan jord som innehåller annat farligt gods än LP
 31. Burarna är åtskilda med minst 3 m horisontellt från all ansamling av brännbart material (t.ex. soptunnor, ved, motorolja)
 32. Burarna är åtskilda med minst 2 m från alla strukturer som begränsar åtkomsten förbi buren
 33. Burarna är fria på minst två sidor från alla väggar, solid display eller andra föremål som kan begränsa luftflödet
 34. Det får inte finnas några rök- eller antändningskällor inom 3 m från någon punkt där brandfarlig vätska kan exponeras
 35. Fordonsmotorer stängs av under tankning
 36. Pilotljus som kan komma i kontakt med brandfarlig ånga måste stängas av i husbilar och husvagnar före tankning
 37. Spill och överfyllning måste förhindras vid fyllning av lagringstankar
 38. Påfyllnings- och dopplock (t.ex. underjordiska tankar) måste hållas i ett vätsketätt tillstånd
 39. Plastbehållare som inte överensstämmer med AS/NZS 2906 får inte fyllas
 40. Behållare måste stå på marken när de fylls på en bränsleautomat (dvs. får inte vara i eller på ett fordon eller släp)
 41. Det finns rutiner för att hantera spill, särskilt spill av brandfarlig vätska på kläder
 42. Barn under 15 år får inte använda bränsleautomater
 43. Det finns inga brännbara material i påfyllningspunktens spillbox för underjordiska tankar
 44. Det finns ingen vätska i spillbehållaren (om sådan finns) under spilllådor

Ursprungligen postat av Resurssäkerhet: Department of Mines and Petroleum i Australien som en allmänt tillgänglig resurs. Originalinlägget kan hittas här om informationen flyttas eller tas bort från deras hemsida.

Att få synlighet på dina webbplatser gör dem också ansvariga

ANDRA BIL- OCH PARKERINGSRESURSER

Referera till Bil- och parkeringskategori för checklistor, instruktioner och bästa praxis för bil- och parkeringsindustrin.

Fler CHECKLISTER

Om du letar efter checklistor för att hantera din verksamhet och varumärkesstandarder har du två alternativ.

 1. Registrera dig för en gratis provversion av Bindy och få tillgång till ett bibliotek med professionellt granskade offentliga formulär som du kan använda för att granska dina platser på några sekunder.
 2. Se vår checklistor kategori med mer än 33 checklistor att hantera alla aspekter av din verksamhet.

One thought on “Petroleum Gas Station Checklist

 1. Jag tyckte att det var intressant att du anger att skyltar ska sättas upp på alla tankar och tanklager ovan jord. Min bror arbetar på att öppna upp en plats för sin verksamhet enbart för sina petroleumlagringsmöjligheter. Jag kommer att skicka honom den här informationen så att han kan se till att hitta en petroleumtjänst för att hjälpa honom med bestämmelserna.

Lämna ett svar